• شنبه تا جمعه، 8 صبح تا 12 شب
  • تهران، خیابان آزمایشی ( قابل تنظیم است)
بستن

ترجمه مقاله “فراتر از سرمایه اجتماعی: هنجارها ، سیستم های اعتقادی و نمایندگی های تعبیه شده در شبکه های اجتماعی ، مقاومت در برابر خطرات اقلیمی و ژئوفیزیکی را شکل می دهند”

این تئوری نشان می دهد كه سرمایه اجتماعی باید تأثیر خطرات اقلیمی و ژئوفیزیك و ظرفیتهای انطباقی  راا تعدیل كند ، اما شواهد تجربی بسیار…

ترجمه پروپوزال “پیوند سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی: نقش واسطه اعتماد در چهره های عمومی در تایوان”

مفاهیم   سرمایه اجتماعی   ارتباطی   و  سرمایه اجتماعی  پیوند ی   بر اساس اختلاف قدرت به دو زیر گروه تقسیم می شوند. این مطالعه نه تنها ارزیابی…