• شنبه تا جمعه، 8 صبح تا 12 شب
  • تهران، خیابان آزمایشی ( قابل تنظیم است)
بستن

ترجمه مقاله “شناسایی پروتئینی نشانگرهای زیستی پیش بینی کننده مقاومت در برابر شیمی درمانی در سرطان پستان: آیا ممکن است 14-3-3 تتا / تاو و tBID نقش داشته باشد؟”

مقاومت در برابر شیمی درمانی یک مانع اساسی در درمان مؤثر سرطان پستان دارای  گیرنده استروژن مثبت است. توانایی پیش بینی پاسخ تومور باعث می…

ترجمه پروپوزال “شناسایی پروپاپوسین و ترانسژینین به عنوان نشانگرهای زیستی بالقوه برای سرطان کیسه صفرا با استفاده از پروتئومیک کمی”

سرطان کیسه صفرا یک سرطان بدخیم غیر معمول اما کشنده با شیوع خاص در شیلی ، هند ، ژاپن و چین است. مطالعاتی  در مقیاس…